hotline may bom
0909.228.356 028.38.306.301
NHÀ PHÂN PHỐI ĐỘC QUYỀN SAER, ZENIT VÀ WILO NHẬP KHẨU TỪ ITALY - GERMANY TẠI THỊ TRƯỜNG VIỆT NAM

Bảng báo giá máy bơm chìm nước thải Tsurumi - Japan

 

Máy bơm nước chìm nước thải Tsurumi - Japan
STT Model Cột áp Lưu lượng Công suất Giá
1 50PUW2.4S 9.8 m 0.27 m3/phút 400W Liên hệ
2 40PUW2.15S 5.9 m 0.2 m3/phút 150W Liên hệ
3 50PU2.75S 13.7m 0.36 m3/phút 750W Liên hệ
4 80B41.5 6 m 1.35 m3/phút 2 HP Liên hệ
5 40PUW2.25S 7 m 0.21 m3/phút 0.15 Kw Liên hệ
6 50B4.75 11 m 0.55 m3/phút 750 W Liên hệ
7 50B4.4 8 m 0.4 m3/phút 400 W Liên hệ
8 KTZ 45.5 22 m 1.78 m3/phút 5.5 KW Liên hệ
9 KTZ 43.7 18 m 1.42 m3/phút 3.7 Kw Liên hệ
10 KTZ 35.5 32 m 1.1 m3/phút 5.5 KW Liên hệ
11 KTZ 33.7 29 m 0.9 m3/phút 3.7 Kw Liên hệ
12 KTZ 32.2 21 m 0.8 m3/phút 2.2 kW Liên hệ
13 KTZ 31.5 14 m 0.68 m3/phút 1.5 Kw Liên hệ
14 KTZ 23.7 37 m 0.45 m3/phút 3.7 Kw Liên hệ
15 KTZ 22.2 28 m 0.5 m3/h 2.2 KW Liên hệ
16 KTZ 21.5 21 m 0.45 m3/phút 1.5 Kw Liên hệ
17 80C25.5-CR 32 m 1.35 m3/phút 5.5 KW Liên hệ
18 80C23.7-CR 10 m 0.65 m3/phút 3.7 Kw Liên hệ
19 80C22.2-CR 21 m 0.75 m3/phút 2.2 KW Liên hệ
20 80CA21.5 13 m 0.8 m3/phút 1.5 Kw Liên hệ
21 KTVE33.7 27 m 0.83 m3/phút 3.7 Kw Liên hệ
22 50CA2.75 11.5 m 0.35 m3/phút 750 W Liên hệ
23 KTVE22.2 24 m 0.53 m3/h 2.2 KW Liên hệ
24 KTVE21.5 20 m 0.43 m3/h 1.5 Kw Liên hệ
25 100C411 25.5 m 2.7 m3/phút 11 kW Liên hệ
26 100C47.5 22.5 m 2.5 m3/phút 7.5KW Liên hệ
27 KTVE2.75 15 m 0.32 m3/phút 750 W Liên hệ
28 KTV3-55 35 m 0.98 m3/h 5.5 KW Liên hệ
29 KTV2-37H 34 m 0.5 m3/h 3.7 Kw Liên hệ
30 KTV2-37 27 m 0.83 m3/h 3.7 Kw Liên hệ
31 KTV2-22 24 m 0.53 m3/h 2.2 KW Liên hệ
32 KTV2-15 20 m 0.43 m3/h 1.5 Kw Liên hệ
33 KTV2-8 15 m 0.32 m3/phút 750 W Liên hệ
34 LSP1.4S     0.48 KW Liên hệ
35 LSC1.4S 11 m 0.17 m3/h 480 W Liên hệ
36 50PU2.4S 9.8 m 0.27 m3/phút 400 W Liên hệ
37 40PU2.25S 7 m 0.21 m3/phút 250 W Liên hệ
38 50PU2.15S 5.9 m 0.2 m3/phút 150 W Liên hệ
39 40PU2.15S 5.9 m 0.2 m3/phút 150 W Liên hệ
40 80U23.7 23.5 m 1.1 m3/phút 3.7 KW Liên hệ
41 80U22.2 18.8 m 0.8 m3/phút 2.2 KW Liên hệ
42 80U21.5 15.5 m 0.6 m3/phút 1.5 KW Liên hệ
43 80U2.75 11.5 m 0.48 m3/phút 750 W Liên hệ
44 50U2.75 13.1 m 0.28 m3/phút 750 W Liên hệ
45 50U21.5 20.5 m 0.33 m3/phút 1.5 KW Liên hệ
46 50U2.4 11.1 m 0.28 m3/phút 0.4 Kw Liên hệ
47 40U2.25 7.8 m 0.28 m3/phút 250 W Liên hệ
48 50UA2.4S 11.1 m 0.28 m3/phút 400 W Liên hệ
49 40UA2.25S 7.8 m 0.28 m3/phút 250 W Liên hệ
50 50U2.4S 11.1 m 0.28 m3/phút 400 W Liên hệ
51 40U2.25S 7.8 m 0.28 m3/phút 250 W Liên hệ
52 KTZE 33.7 29 m 0.9 m3/phút 3.7 Kw Liên hệ
53 KTZE 23.7 37 m 0.45 m3/phút 3.7 KW Liên hệ
54 KTZE 32.2 20 m 0.8 m3/phút 2.2 Kw Liên hệ
55 KTZE 22.2 26 m 0.5 m3/phút 2.2 Kw Liên hệ
56 KTZE 31.5 15 m 0.68 m3/phút 1.5 KW Liên hệ
57 KTZE 21.5 21 m 0.45 m3/phút 1.5 KW Liên hệ
58 80C211-CR 47 m 1.2 m3/phút 11 KW Liên hệ
59 80C27.5-CR 38 m 1 m3/phút 7.5 KW Liên hệ
60 KTZ 611 32 m 2.5 m3/h 11 KW Liên hệ
61 KTZ 67.5 31 m 2 m3/h 7.5 KW Liên hệ
62 KTZ 411 49 m 1.41 m3/phút 11 KW Liên hệ
63 KTZ 47.5 40 m 1.4 m3/phút 7.5 Kw Liên hệ
64 HSZ3.75S 18 m 0.3 m3/phút 750 W Liên hệ
65 HSZ2.75S 18 m 0.3 m3/phút 750 W Liên hệ
66 HSZ2.4S 12 m 0.21 m3/phút 400 W Liên hệ
67 HS3.75S 18 m 0.3 m3/phút 750 W Liên hệ
68 HS2.75S 18 m 0.3 m3/phút 750 W Liên hệ
69 HS2.4S 12 m 0.21 m3/phút 400 W Liên hệ
70 100C45.5 18 m 2.22 m3/phút 5.5 KW Liên hệ
71 100C43.7 16.1 m 1.7 m3/phút 3.7KW Liên hệ
72 100C42.2 13 m 0.8 m3/phút 2.2 KW Liên hệ
73 50C2.75 11.5 m 0.35 m3/phút 750 W Liên hệ
74 50CA2.75S 11.5 m 0.35 m3/phút 750 W Liên hệ
75 50C2.75S 11.5 m 0.35 m3/phút 750 W Liên hệ
76 100BZ415 28 m 3.5 m3/h 15KW Liên hệ
77 LB-800A 15 m 0.31 m3/phút 750 W Liên hệ
78 LB-800 15 m 0.31 m3/phút 750 W Liên hệ
79 LB-480A 13 m 0.23 m3/phút 480 W Liên hệ
80 LB-480 13 m 0.23 m3/phút 480 W Liên hệ
81 TOS 100BZ415 28 m 3.5 m3/h 15 KW Liên hệ
82 100BZ411 21 m 2.6 m3/phút 11 KW Liên hệ
83 100BZ47.5 14 m 2.1 m3/phút 7.5 KW Liên hệ
84 100BZ45.5 15 m 2.1 m3/phút 5.5 KW Liên hệ
85 100BZ43.7 11.2 m 2.1 m3/phút 3.7 KW Liên hệ
86 100BZ42.2 8.6 m 1.8 m3/phút 2.2 KW Liên hệ
87 TOS 80SFQ 211 42.5 m 1.95 m3/phút 11 Kw Liên hệ
88 TOS 80SFQ 27.5 305 m 2 m3/h 7.5 Kw Liên hệ
89 TOS 80SFQ 25.5 30 m 1.35 m3/phút 5.5 Kw Liên hệ
90 80SFQ 211 42.5 m 1.95 m3/phút 11 Kw Liên hệ
91 80SFQ 27.5 35 m 2 m3/h 7.5 Kw Liên hệ
92 80SFQ 25.5 30 m 1.35 m3/phút 5.5 Kw Liên hệ
93 80SFQ 23.7 6 m 1.15 m3/phút 3.7 Kw Liên hệ
94 80SFQ 21.5 21 m 0.65 m3/phút 1.5 Kw Liên hệ
95 50SFQ 2.75 14 m 0.42 m3/phút 750 W Liên hệ
96 50SFQ 2.4 11 m 0.3 m3/phút 400 W Liên hệ
97 50SFQ 2.4S 11 m 0.3 m3/phút 400 W Liên hệ
98 80BZ41.5 10 m 1.4 m3/phút 1.5 KW Liên hệ
99 100BW43.7 16.1 m 2 m3/h 3.7 KW Liên hệ
100 100BW42.2 16 m 1.55 m3/phút 2.2 KW Liên hệ
101 80BW21.5 16.5 m 1 m3/phút 1.5 KW Liên hệ
102 100BA43.7 16.1 m 2 m3/h 3.7 KW Liên hệ
103 100BA42.2 16 m 1.55 m3/phút 2.2 KW Liên hệ
104 80BA21.5 16.5 m 1 m3/phút 1.5 KW Liên hệ
105 50SQ 2.4S 10.5 m 0.24 m3/phút 400 W Liên hệ
106 50SQ 2.75 14.3 m 0.3 m3/phút 750 W Liên hệ
107 50SQ 2.4 10.5 m 0.24 m3/phút 400 W Liên hệ
108 50SQ 2.4 10.5 m 0.24 m3/phút 400 W Liên hệ

 

nhan-bao-gia-bom-chim-tsurumi 

Kết Nối Với Chúng Tôi

  • cam-ket-tai-sieu-phong